Regulamin

REGULAMIN SKLEPU inputstick.com

1. Sklep inputstick.com prowadzony jest przez firmę (w dalszej części określany jako: Sprzedający): Jakub Zawadzki Embedded Solutions, NIP: 1181898990, REGON: 146604124, z siedzibą w Starej Baśni 3/48, 01-853, Warszawa.

Dane konta bankowego:
85 1910 1048 2255 6208 1911 0001
Santander Bank Polska S.A.

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów z zakresu akcesoriów komputerowych.

3. Zakup może być dokonywany poprzez pełnoletnią osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (w dalszej części określany jako: Kupujący).

4. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedającego na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

5. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (zawierają podatek VAT), oraz zawierają koszt dostawy na terenie Polski.

6. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową: inputstick.com lub pocztą elektroniczną: sales@inputstick.com

7. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).
a) Realizacja zamówień zamówień płatnych za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl lub PayPal rozpoczyna się po odnotowaniu wpłaty w wybranym przez Kupującego systemie.
b) Realizacja zamówień zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

8. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (faktura) zostanie wysłany na podany przez Kupującego adres, wybranym przez Kupującego przewoźnikiem.

9. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, pismo określające rodzaj niezgodność oraz oczekiwany sposób realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres siedziby Sprzedającego.

10. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

11. W przypadku gdy Kupujący jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 KC), przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru będącego przedmiotem tej umowy:
a) Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłane na adres siedziby Sprzedającego.
b) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
c) Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres Sprzedającego.
d) Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, o ile zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
e) Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
a) Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
b) Dane Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w szczególności operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu realizacji przesyłki towaru.
c) Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w dziele „Regulamin”: inputstick.com/regulamin.

14. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość indywidualnych negocjacji warunków ze Sprzedającym, przed dokonaniem zakupu przez Kupującego.

15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozpatruje właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Do pobrania:

Załącznik 2: Formularz odstąpienia od umowy.

Scroll to top